Account number

 

VCB:
1. Chủ TK: Hoàng Thanh Tùng
2. Số TK:0011 0025 13565 Ngân hàng VCB - Chi nhánh Sở giao dịch
------------------------------------------------------------------------------------

BIDV

1. Chủ TK: Hoàng Thanh Tùng
2. Số TK:1221 0000 520 384 Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành.
3. Swift code: BIDV VNVX 122
4. Số thẻ 9704 1800 1215 7202